ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Νεοφύτου Μεταξά 15, 104 39 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108819079
E-mail: contact@alekosfassianos.gr
Url: https://www.alekosfassianos.gr/
Ημερομηνία: 30/08/2023

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση/ Ανακοίνωση για τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών
προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη, οργάνωση,
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του αρχείου του Αλέκου Φασιανού»

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά, βάσει των άρθρων 46 & 47 του ν. 4412/2016, των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη, οργάνωση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του αρχείου του Αλέκου Φασιανού». Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 της Πράξης «Αλέκος Φασιανός: Ψηφιακή αποτύπωση και ανάδειξη του αρχείου ενός μεγάλου καλλιτέχνη» με κωδικό ΟΠΣ 6002240, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδ. 05 (Κωδικός ΟΠΣ 1210) με τίτλο «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών» της ΕΥΔ Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ), προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Η διαβούλευση έχει το χαρακτήρα της ανοιχτής, μη δεσμευτικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» σύμφωνα με τους αναρτημένους «Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής».

Η παρούσα πρόσκληση/ ανακοίνωση αναρτάται στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.alekosfassianos.gr/). Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Πιπερίγκου, τηλ. 2108819079, email: ipiperigos@alekosfassianos.gr / contact@alekosfassianos.gr