Η ομορφιά κρύβεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης

BY BROWSING THROUGH THE WEBSITE YOU SHOULD AGREE WITH ALL FOLLOWING LEGAL TERMS RELATED TO THIS SITE BEFORE YOU MAKE USE OF ITS SERVICES.

1. Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ.

Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, να τους μελετήσουν, να τους κατανοήσουν και να συμμορφώνονται με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή εκάστου επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας www.alekosfassianos.gr καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτήν συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του διαδικτυακού τόπου ο χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

2. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

και καθίσταται επομένως δυνατή η μονομερής τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και για τον λόγο αυτό καλείται ο επισκέπτης/χρήστης να τους ελέγχει τακτικά καθώς η χρήση συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των αλλαγών αυτών. Εν ́ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

3. Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΜΕΣΩ “ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ”, HYPERLINKS Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ BANNERS ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των ιδιοκτητών του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιέχει κατεξοχήν πνευματικά δημιουργήματα του ιδίου του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες ζωγραφικής, σχέδια, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία ήχου και εικόνας), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι «Διαχειριστές» διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Στο περιεχόμενο του παρόντος τόπου περιλαμβάνονται και έργα τρίτων, ενδεικτικά: αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, σχέδια, γραφικά κ.λ.π., τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται για προσωπική χρήση, υπόκειται δε σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια κλπ), που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα αυτή αποτελούν προσωπικές δημιουργίες και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών της ιστοσελίδας ή τρίτων, οι οποίοι παραχώρησαν στους «Διαχειριστές» το δικαίωμα δημοσίευσης. Πιο αναλυτικά για την παραγωγή και δημιουργία παραγώγου έργου, και διανομή, κάθε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αναπαραγωγή είναι η εξουσία να παραχθούν νέα σταθερά υλικά υποστρώματα, τα οποία επαναλαμβάνουν την υλική ενσωμάτωση του έργου (φωτοτυπίες, CD, εκτύπωση βιβλίων, αντιγραφή ζωγραφικών πινάκων, στη μνήμη του υπολογιστή κλπ.) καθώς και η τοποθέτηση ενός έργου (uploading) σε έναν server, καθώς και το κατέβασμα (downloading) και αποθήκευση του αντιτύπου (μέσω διαδικτύου) στον υπολογιστή του χρήστη.

Η δημιουργία παράγωγου έργου καλύπτει τη μετάφραση, τη διασκευή, τη μετατροπή του αρχικού έργου.

Η διανομή αφορά τη θέση σε κυκλοφορία ήδη (νόμιμα ή παράνομα) αναπαραχθέντων αντιτύπων. Ο δημιουργός έχει την εξουσία να αποφασίζει αν και πώς θα διανεμηθούν τα αντίτυπα του έργου του. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά κάθε αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγου έργου και διανομή αυτού με οποιονδήποτε τρόπο.

Σκόπιμο είναι αναφορικά με το δικαίωμα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ο επισκέπτης/χρήστης να επικοινωνεί με τους «Διαχειριστές» ή και ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου.

6. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:


α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ, δυσφημιστικό συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη εσωτερικού και διεθνούς δικαίου,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών, των «Διαχειριστών» ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες ή «Διαχειριστές» τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους ιδιοκτήτες/ «Διαχειριστές» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν πωλούνται, δεν γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ούτε διαβιβάζονται ή δημοσιοποιούνται σε τρίτους που δε σχετίζονται με την ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη/ επισκέπτη, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Οι ιδιοκτήτες ή «Διαχειριστές» είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση οι «Διαχειριστές» διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να ελέγχει τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές καθώς η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, μεταξύ των οποίων και των όρων αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο ιστότοπος αυτός δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη μόνον όταν ο ίδιος εκούσια τα παρέχει με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά π.χ. παροχή πληροφοριών, απάντηση σε ερωτήσεις, παραγγελία προϊόντων κλπ

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Απαγορεύεται αυστηρά και με οποιοδήποτε τρόπο και τεχνική μέθοδο η αποθήκευση του υλικού σε τοπικά μέσα, δίσκους, stick usb,εξωτερικούς σκληρούς δίσκους κλπ κάθε μορφής εν όλω ή εν μέρει στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου εικόνας ή ήχου (π.χ. jpeg, raw, tiff, mp3, wma, wav κλπ), που υπάρχει σήμερα ή υπάρξει στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την ιστοσελίδα σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, εικόνων, λογοτύπων, σχεδίων, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από τους «Διαχειριστές». Επίσης απαγορεύεται η απόσπαση του περιεχομένου ακόμη και με λήψη στιγμιότυπου οθόνης (print screen) και γενικά η απόσπαση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη πιστοποιημένους επισκέπτες, ως εκ τούτου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι ιδιοκτήτες και «Διαχειριστές» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και εν γένει του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τη χρήση του επισκέπτη, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων. Επίσης το www.alekosfassianos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα, σαφώς όμως οι «Διαχειριστές» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη χρήση και σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας δεν εγγυώνται όμως την παροχή περιεχομένου χωρίς διακοπή ή σφάλματα καθώς δεν εγγυώνται επίσης την παροχή υπηρεσιών απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.alekosfassianos.gr έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των χρηστών. Οι ιδιοκτήτες και «Διαχειριστές» του παρόντος ιστότοπου τηρούν τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και δεν προβαίνουν σε ενέργειες προσβολής των δικαιωμάτων αυτών. Η τυχόν ανάρτηση έργου στο περιεχόμενο, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν γραπτού αιτήματος, στο email και στα στοιχεία επικοινωνίας του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.alekosfassianos.gr ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (π.χ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων). Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται και για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

10. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.ALEKOSFASSIANOS.GR

καθώς και κάθε τροποπoίηση αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των «Διαχειριστών» της ιστοσελίδας www.alekosfassianos.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ωράρια Λειτουργίας:
Δευτέρα & Τρίτη
Κλειστά
Τετάρτη με Παρασκευή
11πμ – 4μμ (τελευταία είσοδος 3:30 μμ)
Σάββατο & Κυριακή
11πμ – 3μμ (τελευταία είσοδος 2:30 μμ)

Πληροφορίες